PRAVA UČENIKA

Svako dete ima pravo na obrazovanje pod jednakim uslovima, a škola je u obavezi da to omogući.

Tokom školovanja, deca imaju svoja prava koja mogu da ostvaruju samostalno i kroz odeljensku zajednicu.

U poslednje dva razreda osnovne škole i kroz učenički parlament.

Svako dete ima pravo na:

 1. kvalitetan obrazovno-vaspitni rad;
 2. uvažavanje ličnosti;
 3. podršku za svestrani razvoj ličnosti, podršku za posebno iskazane talente i njihovu afirmaciju;
 4. zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja;
 5. blagovremenu i potpunu informaciju o pitanjima od značaja za njegovo školovanje;
 6. informacije o njegovim pravima i obavezama;
 7. učestvovanje u radu organa škole, u skladu sa zakonom;
 8. slobodu udruživanja u različite grupe, klubove i organizovanje učeničkog parlamenta;
 9. podnošenje prigovora i žalbe na ocenu i na ostvarivanje drugih prava po osnovu obrazovanja;
 10. pokretanje inicijative za preispitivanje odgovornosti zaposlenih u školi ukoliko neko do prethodno navedenih prava nije ostvareno;
 11. ostvarivanje svih prava deteta i učenika, prava na zaštitu i na pravično postupanje škole prema učeniku i kada povredi neku od obaveza;
 12. pravo na stipendiju, kredit, smeštaj i ishranu u domu učenika, u skladu sa posebnim zakonom.

5 komentara

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Polja označena sa * su obavezna.